Teljesen OFFLINE lehet játszani a játékunkat, ha előzetesen letöltöd az ajánlott alkalmazásokat, térképeket és videókat.

You can play our game fully OFFLINE, if you download the recommended applications, maps and videos in advance.

Történet / The hi(Story)1526. augusztus 29.-e az ország tragédiája. Mohácsnál nemcsak a hadsereg semmisült meg, hanem a főurak nagy része is odaveszett. Egyedül egy nagyobb sereggel és ami még inkább fontos, hatalmas vagyonnal rendelkező főnemes maradt: Szapolyai János. Az 1505-ös rákosi-végzésre hivatkozva királlyá koronáztatta magát. Ellenfele Habsburg Ferdinánd volt, így előfordulhatott az, hogy Magyarországnak két királya is legyen egyszerre. Szapolyai halála után Ferdinánd fegyverrel vonult az ország szíve, Buda ellen azonban, Szapolyai hűbérurának, II. Szulejmán seregének közeledtére elvonult az ostromló Habsburg sereg. A kegyelmes padisah, azaz a szultán, cselvetéssel elfoglalja Buda várát.

1541-ben az ország három részre szakad: Királyi Magyarországra, Erdélyi fejedelemségre és Török Hódoltságra. Megyaszó mivel a Királyi Magyarország területén feküdt, de közel a Török Hódoltsághoz állandó portyának, martalóc támadásnak volt kitéve.  Az állandó fenyegetettség miatt sokan elköltöztek, helyükbe új családok telepedtek le. Egy-egy sikeresebb török „vendégjárás” után a falu szinte teljesen elnéptelenedett.

A szájhagyomány útján terjedő történet:
1567-ben Hasszán temesvári pasa serege végigdúlta a Hernád menti és Harangodi településeket. Történetünk hozzá kapcsolódik, fennmaradt egy szájhagyomány ebből a korszakból.

Hasszán pasa közeledtének hírére a Hernád menti települések lakói elmenekültek, vagy elbújtak. A legenda szerint egy vagyonos nemes ember a Hernád partján valahol elásott egy arannyal teli ládát. Sajnos az elbeszélés nem tér ki arra, hogy a kincset valaha is megtalálták volna, az tény, hogy a környék elnéptelenedett. Sokakat elpusztítottak a törökök, még többet elhurcoltak rabszolgának a birodalom belsejébe. Megyaszó lakossága ez időben körülbelül 640 lakosból állt, a török invázió után mindössze 40 lakosa maradt a településnek.

A történet továbbgondolása:
Ami most következik leginkább fikció. Játékunk szempontjából közelítettük meg a történetet. Hasszán pasa rálelt a kincses ládára, viszont a kulcs elveszett. Akárhogy próbálták feltörni a ládát, nem sikerült. Egyetlen pergamen darabka mutatja meg azt a helyet, amely közelebb repítheti a kulcshoz. Azonban a pasa saját maga helyett egy csapatot küld a kulcs megtalálására.
Jelen esetben a kulcs egy jelszó, a kincs pedig egy jelszóval védett tömörített állomány.

The 29th August 1526 was the country’s tragedy. Near Mohacs, not only the army was destroyed but the majority of the barons were also killed and King Louis II. died. The consequence: one country, two kings (John Szapolyai and Ferdinand Habsburg) and a continuous war.

In 1541, the country divided into three parts: the Royal Hungary, the Transylvanian Principality and the Turkish Occupation. Megyaszó laid on the part of the Royal Hungary, but it was really close to the Turkish Occupation, and as a consequence the settlement was exposed to permanent raid and marauding. Because of the constant threat, many people moved out. After some successful Turkish „visits”, the village depopulated almost completely.

In 1567 Hassan Pasha’s army attacked the settlements of Hernad and Harangod. Both the village and the church was destroyed, however the church was rebuilt later in 1615.

According to a legend, a wealthy nobleman buried a treasure chest filled with gold somewhere at the coast of the river Hernad. Unfortunately, the story does not address the fact whether the treasure was ever discovered, but it is true that the area became deserted. Many were killed by the Turks, even more were carried away as slaves into the Ottoman Empire. The population of Megyaszó was at that time 640 people, but after the Turkish invasion, only 40 inhabitants remained in the village.


Our fictive story:

Hassan Pasha has found the nobleman’s treasure chest, but the key is lost. No matter how he tried to crack the chest, he failed. Only a single piece of parchment shows the location, which can take us closer to the key. The Pasha is sending a team instead of himself, in order to find it. 
In this case, the key is a password, and the treasure is a password-protected compressed file.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése